BWP

Beauty with a Purpose in korea

미스월드, 2018 평창 동계올림픽 응원 방문

페이지 정보

작성자 MWK 댓글 0건 조회 758회 작성일 16-10-14 18:58

본문

2015 미스월드 수상자, 2015 미스월드코리아 왕현, 영국 미스월드조직위원회 스티브 더글러스 몰리 이벤트디렉터, 

그리고 박정아 미스월드코리아 조직위원장이 평창동계올림픽조직위원회를 방문해 응원 메세지를 전달했습니다

 

 

076617a6dc3bbf9e3f90b67d4aa111d1_1554184780_52.jpg 

14591762_1485377184812327_3170923155851031822_n.jpg

14581330_1485377231478989_1793981261757297816_n.jpg

14680602_1485377284812317_2810566368821587637_n.jpg

 L33A6473.JPG


L33A6483.JPG

L33A6511.JPG

L33A6533.JPG

L33A6550.JPG

L33A6555.JPG

L33A6565.JPG

L33A6567.JPG

L33A6576.JPG


L33A6586.JPG

L33A6595.JPG

L33A6611.JPG

L33A6622.JPG
L33A6761.JPG

L33A6766.JPG


L33A6784.JPG

L33A6797.JPG


L33A6821.JPG

L33A6831.JPG

L33A6842.JPG

L33A6899.JPG

L33A6903.JPG


L33A6958.JPG


L33A7011.JPG

L33A7070.JPG


L33A7134.JPG


L33A7242.JPG


Total 3건 1 페이지